1. Menüyü gösterme
  2. İçeriği gösterme
  3. Alt bölümü gösterme
6

turnaOLTACILARDER Geleneksel 7. Turna Bal??? Yakalama Yar??malar? ?enli?i
Do?a ve evre Dostu Amatr Oltac?lar Derne?i taraf?ndan amatr ve sportif amal? olta bal?k?l???n? tan?tmak, sevdirmek, geli?mesini sa?lamak ve yar??ma heyecan? duyan amatr olta bal?k?lar?n? bulu?turup 1380 Say?l? Su rnleri Kanunu ile Amatr Amal? Su rnleri Avc?l???n? Dzenleyen 3/2 Tebli? in belirledi?i yasal kurallara uyulmas?n? sa?lamak amac?yla bu sene 7' ncisi dzenlenen OLTACILARDER Geleneksel Turna Bal??? Yakalama Yar??malar? ?enli?i yine byk bir co?ku ve kat?l?mla gerekle?tir.

Ankara il ve ilelerinin yan? s?ra Bolu, Bursa, ank?r?, orum, Dzce, Eski?ehir, Gaziantep, ?stanbul, Kayseri, K?r?ehir, K?r?kkale, Ktahya, Konya, Kocaeli, Mersin, Sakarya, Yozgat illerinden binden fazla kat?l?mc?n?n iki gn boyunca renklendirdi?i ?enlik cumartesi ak?am? ge saatlere kadar srm?tr.


asof320x190OLTACILARDER inde kurucular aras?nda bulundu?u lkemizin farkl? co?rafyalar?ndan yedi gzide derne?imizin kat?l?mlar?yla, k?sa ad? ASOF olan Amatr ve Sportif Olta Bal?k?lar? Federasyonu 21.05.2014 tarihinde Ankarada kurulmu?tur.


OLTACILARDER 7. Turna Bal??? Yakalama Yar??malar? ?enli?i (24-25 May?s 2014)

turnaAmatr ve sportif amal? olta bal?k?l???n? tan?tmak, sevdirmek, geli?mesini sa?lamak ve yar??ma heyecan? duyan amatr olta bal?k?lar?n? bulu?turmak amac?yla her sene geleneksel olarak dzenledi?imiz OLTACILARDER Turna Bal??? Yakalama Yar??malar? ?enli?i mizin 7. sini bu sene 24-25 May?s 2014 tarihlerinde yine Ankara iline ba?l?, Bala ilesi Kesikkpr Baraj ?nda yapmay? planlam?? bulunuyoruz.

Y?llard?r dayan??ma ierisinde bulundu?umuz Sakarya Rastgele Amatr Olta Bal?k?lar? ve Do?al Hayat? Koruma Derne?i (SAMADER) mizin biz OLTACILARDER in ricas?n? k?rmay?p y?llard?r ayn? tarihlerde dzenledikleri ve bu y?lda ayn? tarihleri planlayarak haz?rl?klar?na ba?lad?klar? kendi etkinliklerini bir hafta nceye alarak kendi yar??ma tarihlerini bizlere vermelerinden dolay? SAMADER Ynetim Kurulu ve de?erli yelerine te?ekkrlerimizi sunar?z.
01

OLTACILARDER Genel Kurul Toplant?s? Gerekle?mi?tir.
Do?a ve evre Dostu Amatr Oltac?lar Derne?i (OLTACILARDER)' nin Ola?an Genel Kurul Toplant?s? 19 Mart 2014 / ar?amba gn Ankara - ?ehirleraras? Otobs ??letmecileri ve Acenteleri Derne?i toplant? salonunda gerekle?mi?tir.

Gerekle?en Genel Kurul Toplant?s?nda 2011-2014 dnemi ynetim kurulu al??ma raporu, denetim kurulu raporu ve tahmini bte okunarak kabul edilmi?, federasyon kurmak ya da kurulmu? federasyonlara ye olmak zere yeni ynetim kurulu yetkilendirilmi?, kurulmu? veya kurulacak federasyonlarda derne?i temsil etmek zere delegeler seilmi?tir.

Sayfa 3 / 8

Oltacılar Derneği
forum
Trip Rent a car Kıbrıs Oto Kiralama