1. Menüyü gösterme
  2. İçeriği gösterme
  3. Alt bölümü gösterme
6

01

De?erli Do?a Dostlar?,

Do?a ve evre Dostu Amatr Oltac?lar Derne?i, tz?nde de belirtildi?i gibi evrenin ve sulak alanlar?n korunmas?na ynelik etkinliklerinden birini daha 9 Kas?m 2014 Pazar gn sabah?n erken saatlerinden itibaren ba?kentin ime, kullanma ve endstri su ihtiyac?n?n kar??land??? Kurtbo?az? Baraj?nda dernek yeleri ve do?a dostu amatrlerle beraber yakla??k 80 ki?iden olu?an bir ekiple dzenlemi?tir.

Slogan? "TEM?Z AVLAK, TEM?Z AV" olan etkinli?imizin ba?lang?c?nda kat?l?mc?lar bir araya gelmi? ve serbest zamanlar?n? oltalar?n? su ile bulu?turarak ve semaverde demlenen aylar?n? yudumlay?p birbirleriyle sohbet ederek de?erlendirmi?lerdir.


TEM?Z AVLAK, TEM?Z AV !

01

De?erli dernek yelerimiz ve www.oltacilar.com yeleri;

2007 y?l?nda Ankara merkezli olarak kurulan derne?imiz tz?nde de yazd??? gibi bir ok etkinlikle do?an?n ve evrenin korunmas? hususunda zerine d?en grevleri yerine getirmeye al??m?? ve halihaz?rda al??an ASOF federasyonuna ye derneklerden biridir.

Bilindi?i zere bu sene lkemiz, iklim de?i?ikli?inin fazlas?yla hissedilen kurakl?k sorunu ile kar?? kar??ya kalm?? ve biz amatrler taraf?ndan da gitti?imiz gl, akarsu ve gletlerde gzlemlenmi?tir. ekilen sular?n arkas?nda b?rakt??? insan kaynakl? kirlenme sorunu da avla??n? yaln?z b?rakmayan do?a a???? her amatr avc?n?n kar?? kar??ya kald??? nemli sorunlardan biri olmu?tur.


sazan

Derne?imiz OLTACILARDER' inde kurucu yelerinden oldu?u Amatr ve Sportif Olta Bal?k?l??? Federasyonu taraf?ndan Sportif olta bal?k?l???n? tan?tmak, sevdirmek, olta ile bal?k avlanmay? zendirme hedefleriyle Bolu Glky Baraj?nda 11-14 Eyll 2014 tarihleri aras?nda dzenlenen ASOF Trkiye 2014 Sportif Sazan Bal??? Yakalama Yar??mas? sonulanm??, Bolu Valisi Say?n Ahmet ZAHTERO?LULLARI, Bolu Belediye Ba?kan? Say?n Alaaddin YILMAZ, Bolu Jandarma Merkez Komutan? , Bolu ?l G?da Tar?m ve Hayvanc?l?k Mdr Say?n ?smail TA?, Su rnleri Mh. Mukadder GLER, Su rnleri Mh. a?atay OKTAY' ?n kat?l?mlar? ile gerekle?en dl treni sonras?nda dereceye giren tak?mlara dlleri takdim edilmi?tir.


sazan

YARI?MANIN AMACI


Amatr ve Sportif Olta Bal?k?l??? Federasyonu (ASOF) taraf?ndan Bolu - Glky Baraj?nda dzenlenecek olan ASOF 2014 Trkiye Sportif Sazan Bal??? Yakalama Yar??mas? n?n amac? sportif olta bal?k?l???n? tan?tarak, sevdirmek ve geli?mesine katk? verip olta ile bal?k avlanmay? zendirmektir. 1380 Say?l? Su rnleri Kanunu ve 3/2 Numaral? Amatr Amal? Su rnleri Avc?l???n? Dzenleyen Tebli? kurallar? erevesinde yap?lacak olan bu yar??mada dereceye girenlere e?itli dller verilecektir. ASOF un bu yar??ma iin belirtilen tm kurallarda ve dllerde de?i?iklik yapma hakk? vard?r ve sakl?d?r.Sayfa 2 / 8

Oltacılar Derneği
forum
Trip Rent a car Kıbrıs Oto Kiralama