1. Menüyü gösterme
  2. İçeriği gösterme
  3. Alt bölümü gösterme
6

sazanDo?an?n, evrenin ve sudaki canl?n?n korunmas? ad?na belirlenen kanun ve tebli?lere uymak, zendirmek ile sportif amal? olta bal?k?l???n? tan?tmak, geli?tirmek, sevdirmek ve yar??ma heyecan? ile Trkiye mizdeki sportif olta bal?k?lar?n? bir araya getirip kayna?t?rmak amac?yla her y?l geleneksel olarak dzenledi?imiz Sazan Bal??? Yakalama Yar??malar? ?enli?i' miz bu y?l da Bolu ilimize ba?l? Glky Baraj Gl' nde gerekle?tirilmi?tir.


3/1 Tebli?...

01G?da, Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakanl???ndan:

3/1 NUMARALI T?CAR? AMALI SU RNLER? AVCILI?INI
DZENLEYEN TEBL?? (TEBL?? NO: 2012/65)


B?R?NC? BLM
Ama, Kapsam, Dayanak ve Tan?mlar
Ama ve kapsam


MADDE 1 (1) Bu Tebli?in amac?; 1/9/2012 - 31/8/2016 tarihleri aras?nda ticari amal? su rnleri avc?l???nda uygulanmak zere bilimsel, evresel, ekonomik ve sosyal hususlar gz nne al?narak, su rnleri kaynaklar?n?n korunmas?, srdrlebilir i?letilmesinin sa?lanmas? iin su rnleri avc?l???na ili?kin ykmllk, s?n?rlama ve yasaklar? dzenlenmektir.


turnaDo?a ve evre Dostu Amatr Oltac?lar Derne?i (OLTACILARDER) olarak amatr ve sportif amal? olta bal?k?l???n? tan?tmak, sevdirmek, geli?mesini sa?lamak ve yar??ma heyecan? duyan amatr olta bal?k?lar?n? bulu?turup 1380 Say?l? Su rnleri Kanunu ile Amatr (Sportif) Amal? Su rnleri Avc?l???n? Dzenleyen 2/2 Tebli? in belirledi?i yasal kurallara uyulmas?n? sa?lamak amac?yla bu sene 5' ncisini dzenledi?imiz Turna Bal??? Yakalama Yar??malar? ?enli?i yine byk bir co?ku ve kat?l?mla gerekle?mi?tir.


fidan24 Nisan 2012 tarihinde derne?imize ait forumumuz www.oltacilar.com zerinden siz de?erli do?a dostu amatr bal?k? arkada?lar?m?za Bir A?a Bir Ya?am, 2Bin A?a 2Bin Ya?am slogan? ile duyurup kat?l?m ve desteklerinizi bekledi?imiz biz do?a a???? amatr bal?k?lar iin zevkli, gerekli ve bir o kadarda gurur verici etkinli?imizi 29 Nisan 2012/Pazar gn 200 civar?nda do?a dostu amatr olta bal?k?s?n?n ve ailelerinin kat?l?m? ile yakla??k 4 saatlik zverili bir al??ma sonunda planlanan ?ekliyle 2.000 adet fidan? belirlenen alanlara dikerek noktalam?? bulunman?n hakl? mutlulu?u ierisindeyiz.Sayfa 6 / 8

Oltacılar Derneği
forum
Trip Rent a car Kıbrıs Oto Kiralama