1. Menüyü gösterme
  2. İçeriği gösterme
  3. Alt bölümü gösterme
6

01GENEL KURUL A?RISI

Say?n yemiz,

Do?a ve evre Dostu Amatr Oltac?lar Derne?i Ola?an Genel Kurul toplant?s? a?a??daki gndem maddelerinin gr?lmesi zere 19 Mart 2014 ar?amba gn saat 19:00 da A?T? Otobsler Derne?i Toplant? Salonu S?tz/Ankara adresinde yap?lacak olup, o?unluk sa?lanamad??? takdirde ikinci toplant? 27 Mart 2014 Per?embe gn ayn? saat ve ayn? yerde yap?lacakt?r, yelerimize nemle duyurulur.
Sayg?lar?m?zla,


01OLTACILARDER 5. Kurulu? Y?l Dnm Kutlamalar?

20 Ocak 2009 tarihinde Ankara Valili?i ?l Dernekler Mdrl?' ne yapm?? oldu?umuz resmi kurulu? mracaat?m?z?n zerinden dolu dolu geen be? y?l?n ard?ndan 19 Ocak 2014 / Pazar gn OLTACILARDER 5. Kurulu? Y?l Dnm Kutlamalar?m?z? MAMAK KLTR MERKEZ? KONSERVATUVAR TES?SLER?' nde OLTACILARDER yeleri, dostlar? ve aileleri ile birlikte her geen gn daha da byyen bir aile olman?n verdi?i mutluluk ierisinde gerekle?tirmi? bulunuyoruz.


Fly Fishing ( Yapay Sinek ?le Bal?k Av? )

01Fly Fishing ( Yapay Sinek ?le Bal?k Av? )

Fly fishing avlanma metodu tm di?er avc?l?k yntemlerinden farkl?d?r. Bu yntemde a??rl?k, ?amand?ra vb. aralar kullan?lmaz. Kam??tan misinaya, makaradan suni yemlerine kadar tm malzemeler bu teknik iin zel retilir. Fly Fishing, genel olarak tatl? su ve deniz bal?k?l???ndaki birok y?rt?c? bal?k iin uygulanabilecek olmas?na ra?men daha ok; alabal?k, somon ailesi ve turna bal??? av?nda kullan?lmaktad?r. Grsel olarak ok estetik olan fly avc?l???, esas?nda uzun al??ma dnemi gerektiren, olduka zor bir disiplindir. Avc?n?n her seferinde misinay? biraz daha fazla el yard?m?yla bo?altarak, kam??? ile havada bir kam? hareketi kazand?r?p, ucunda tyler, e?itli hayvan k?llar?, yn, snger vb. malzemeden imal edilen ve ucunda sadece imitasyon sinek olan misinay? olduka seri olarak savurmas? gzel grntler olu?turur.


sazanYARI?MANIN AMACI

Do?a ve evre Dostu Amatr Oltac?lar Derne?i olarak;
Do?a, evre ve sudaki canl?lar?n korunmas? ad?na belirlenen kanun ve tebli?lere uymak, zendirmek ile sportif amal? olta bal?k?l???n? tan?tmak, geli?tirmek, sevdirmek ve yar??ma heyecan? ile Trkiye mizdeki sportif olta bal?k?lar?n? bir araya getirip kayna?t?rmak amac?yla her y?l geleneksel olarak dzenledi?imiz Sazan Bal??? Yakalama Yar??mam?z?n 5. si bu y?l da Bolu ilimize ba?l? Glky Baraj? nda gerekle?tirilmi?tir.Sayfa 4 / 8

Oltacılar Derneği
forum
Trip Rent a car Kıbrıs Oto Kiralama