1. Menüyü gösterme
  2. İçeriği gösterme
  3. Alt bölümü gösterme
6

8. Geleneksel Turna Bal??? Yakalama Yar??malar? ?enli?i (30-31 May?s 2015)

turna

Do?a ve evre Dostu Amatr Oltac?lar Derne?i, amatr ve sportif amal? olta bal?k?l???n? tan?tmak, sevdirmek, geli?mesini sa?lamak ve yar??ma heyecan? duyan amatr olta bal?k?lar?n? bulu?turmak amac?yla Ankara iline ba?l?, Bala ilesi, Kesikkpr Baraj?nda 8. Turna Bal??? Yakalama Yar??malar? ?enli?i ni dzenleyip dereceye girenlere dller verecektir.
1380 Say?l? Su rnleri Kanunu, Su rnleri Ynetmeli?i ve Amatr Amal? Su rnleri Avc?l???n? Dzenleyen 3/2 Tebli? in belirledi?i yasal kurallara ve derne?in belirledi?i yar??ma kurallar?na tm yar??mac?lar?n uymas? gerekmekte olup ayk?r? davrananlar diskalifiye edilecektir.

Tarih: 30-31 May?s 2015
Yer: Ankara / Bala / Kesikkpr Baraj?


01

De?erli yelerimiz ve www.oltaciar.com dostlar?,

Derne?imizin de kurucu yeleri aras?nda bulundu?u Amatr ve Sportif Olta Bal?k?l??? Federasyonunun Kocaeli - Gebzede dzenlemi? oldu?u geni? kat?l?ml? ASOF 2015 y?l? 1. isti?are toplant?s? gerekle?tirilmi?tir.

31 Ocak 2015 Cumartesi sabah? ba?lay?p 1 ?ubat 2015 Pazar gn saat 16.00a kadar sren toplant?da Amatr ve Sportif Olta Bal?k?l??? ba?ta olmak zere birok nemli konu zerinde gr?lm?tr.

Bu toplant?da Do?a ve evre Dostu Amatr Oltac?lar Derne?imizi temsilen Ynetim Kurulumuzdan M. Serkan ?NAN, Fedai ERDEM, A.Engin ELEB?, Can Z?EK; Delegelerimizden Erol RK ve Bayram TEKEL? ve de yelerimizden Ayhan TEM?Z kat?l?m sa?lam??lard?r.

Bu toplant?n?n gerekle?mesinde eme?i geen ba?ta ASOF Ynetim Kuruluna, ASOF yesi derneklere, Delegelerine ve dernek yelerine ayr?ca misafirperverli?i ve katk?lar?ndan dolay? GESBADER Ynetim Kurulu ve yelerine te?ekkr ederiz.

OLTACILARDER Ynetim Kurulu


01

OLTACILARDER Ailesi olarak kurulu? tarihimiz olan 20 Ocak 2009' dan bu yana

hep birlikte olman?n heyecan?n? gururla ya??yoruz.

lkemizde h?zla geli?mekte olan amatr ve sportif olta bal?k?l???n?n nde gelen sivil toplum kurulu?lar?ndan biri olan derne?imiz, yapm?? oldu?u faaliyetler btnnde dinamik yap?s?yla her zaman toplumun ihtiya duydu?u do?ayla btnle?me duygusunu do?ru ve gvenilir ?ekilde ya?atmaya al??m??t?r.

Her y?l byk bir co?kuyla kutlad???m?z Do?a ve evre Dostu Amatr Oltac?lar Derne?i'nin 6. Ya??n? bu y?l da kurulu?umuza de?er katan konuklar?m?zla beraber kutlaman?n mutlulu?u ierisindeyiz.

Y?llar nce tohumlar?n? att???m?z al??malar?m?za ba?laman?n ne kadar do?ru bir ad?m oldu?unu bir kez daha grmek byk ailemizin yan?nda evreye duyarl? her birey iin fark yaratacak yeni faaliyetler ve etkinlikler planlaman?n gereklili?ini gstermi? ve bu yolda nmz ayd?nlatmaktad?r.


ASOF UYARIYOR

01

1/9/2012 -31/8/2016 tarihleri aras?nda amatr bal?k?l???n belirli kurallar erevesinde yap?lmas?n? sa?lamak iin 18.08.2012 tarih ve 28388 say?l? Resmi Gazetede yay?mlanarak yrrl?e giren 3/2 Numaral? Amatr Amal? Su rnleri Avc?l???n? Dzenleyen Tebli?de bulunan yasak, s?n?rlama ve ykmllkleri belirlemeye ve iln etmeye T.C. G?da Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakanl??? yetkilidir.

Mlki idareler, di?er bakanl?klar ve ilgili kamu kurulu?lar?, zel ve tzel ki?iler; bu tebli?de belirtilen yasaklar?, do?al afetler (kurakl?k, sel, yang?n, sa?l?k ve benzeri) haricinde kald?ramaz, bu yasaklara ayk?r? veya yeni yasaklama karar? alamaz, ilan edemez.

3/2 Numaral? Amatr Amal? Su rnleri Avc?l???n? Dzenleyen Tebli?de belirtildi?i zere koruma ve kontrolle grevli olanlar taraf?ndan ayk?r?l???n niteli?inin ticari veya amatr olup olmad???; ncelikle avlan?lan su rnleri miktar?, kullan?lan avlanma arac? ve karar vermeye etkili di?er hususlar gz nne al?narak tespit edilir.Sayfa 1 / 8

Oltacılar Derneği
forum
Trip Rent a car Kıbrıs Oto Kiralama