1. Menüyü gösterme
  2. İçeriği gösterme
  3. Alt bölümü gösterme
6

Oltacılarder Tüzüğü

OLTACILARDER TÜZÜĞÜ

DOĞA VE ÇEVRE DOSTU AMATÖR OLTACILAR DERNEĞİ’NİN 20.03.2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU’NDA KABUL EDİLEN YENİ TÜZÜĞÜ


Madde 1: Derneğin Adı ve Amacı
“Amatör Olta Balıkçılığı”nın bilinçli yapılabilmesi için çalışma ve araştırmalar yapmak, Çevrenin ve sulak alanların korunması için yapılan araştırmaları desteklemek ve özendirmek için Doğa ve Çevre Dostu Amatör Oltacılar Derneği (OLTACILARDER) adı altında bir dernek kurulmuştur.

Madde 2: Merkez
Derneğin merkezi Ankara’dadır. Derneğin şubesi yoktur ve açılmayacaktır. Bu tüzükte kullanılan Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ifadelerinden merkez organları anlaşılır.

Madde 3: Derneğin Etkinlikleri ve Faaliyet Alanı
Dernekler Kanunu’nda belirtilen ve bu tüzükte yer alan her türlü faaliyette bulunur. Amacına uygun olarak lokal açmak, avlak kurmak, sosyal ve kültürel faaliyetler için tesisler kurmak bunları teftiş etmek, üyeleri arasında beşeri ilişkilerin gelişmesi ve devam etmesi için yemekli toplantı, yarışma, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, anket, gezi ve v.b. etkinlikler düzenleyip üyelerinin bu tür etkinliklerden faydalanmasını sağlamak.

Su ürünleri üretim kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması, verimliliğinin artırılması, çeşitlendirilmesi, kalitenin iyileştirilmesiyle ilgili uygulama projeleri hazırlamak, bunların gerektirdiği ürün işleme, temizleme, istasyon, müessese, laboratuar ve benzeri tesisleri kurmak, kurulması yönünde tespitler yaparak su ürünlerinin gelişmesini sağlamak, üretimini artırmak ve bu istikametteki çalışmaları yönlendirmek gayesi ile Bakanlık Makamına teklifte bulunarak uygulama projeleri yapmak, yaptırmak.

Su ürünleri üretim kaynaklarının geliştirilmesi, üretim ve verimliliğinin artırılması, sürdürülebilir balık avcılığının gelişmesi için yetiştiricilikle ilgili araç ve gereçlerin geliştirmesiyle ilgili projeleri hazırlamak, hazırlatmak, uygulamaya koymak, Su ürünleri istihsal alanların kiralanmasını ve kaynaklarının sürdürülebilirliliğini temin için projeler hazırlatmak, uygulatmak ve değerlendirmek.

Amacı ve bilgisinin artması için gerekli olan her türlü belge, doküman ve yayınları temin etmek, yayınlanan süreli balık avı dergilerine abone olmak, yazılı ve görsel dokümanların alınabilmesi ve bunların üyelerine duyurulabilmek için faaliyetlerde bulunmak.
Amatör olta balıkçılığı için vereceği eğitimlerde kitap, broşür ve dergi yayınlamak, elektronik haberleşme ortamında (İnternet, TV v.b.) derneğin tanıtımı için her türlü faaliyette bulunmak. Bu eğitimlerin amatör balıkçılara ulaşması için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,

Amacına ulaşabilmesi için personel çalıştırabilir, sosyal tesis, göl, gölet, avlak kurabilir işletebilir, kiraya verebilir. Taşınır ya da taşınmaz mal-malzeme veya hizmet satın alabilir, satabilir. Demirbaşlarını ihtiyaç halinde Genel Kurul izniyle ‘denetim ile görevli’ kamu kuruluşlarına bedelli veya bedelsiz tahsis edebilir, bağışlayabilir. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

Gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunmak, yurtiçi ve yurtdışı’ndaki dernek vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla proje bazında ortak bir amacı gerçekleştirmek için faaliyetler oluşturmak.
Dernek amaçlarına uygun olarak özel şahıs ve/veya tüzel şirketler ile kamu kurum ve kuruluşları ile her türlü sponsorluk anlaşması imzalayabilir.

Bu amaçla amatör olta balıklığı hakkında kanun ve yönetmelikler çıkarılmasında ilgili bakanlıklar ve kamu kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak, istenildiğinde bu kuruluşlara yardımcı olmak.

Dernek statüsünün kamu yararına çalışan dernek sayılması için gerekli çalışmaları yapmak. Dernek, bu amaçlar çerçevesinde, Bakanlıklar ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapabilir, ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olabilir. Bağış ve yardımları kabul edebilir.

Madde 4: Dernek Üyeliği
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini (amatör olta balıkçılığı) benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre kısıtlamalar kapsamında bulunmayan her gerçek kişi derneğe üye olabilir. Adayların bu genel koşullar yanında, üyelik giriş formunu imzalamış olarak şahsen başvurmaları gerekir. Üyeliğin kabul edilmesi/edilmemesi yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Üyelik başvurusu kabul edilen yeni üyeler, giriş ve yıllık aidatlarını kabul tarihini takiben 30 gün içinde ödemeleri gerekmektedir. Üyelikleri daha önceden yapılmış olanlar aidatlarını bu tüzüğün 14. maddesine göre öderler.

Dernek masraflarının karşılanması için, en az 12 aidat bedelinde bağış yapanlar yönetim kurulu kararı ile Genel Kurul’da fahri üyeliğe kabul edilebilirler ve fahri başkan seçilebilirler.

Madde 5: Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma
Aşağıdaki koşullarda üyelik sıfatı sona erer:
(1) Dernek üyeliğinden istifa edilmesi ve ölüm sebebi,
(2) Dernek tüzüğüne aykırı davrananlar,
(3) Dernek üyeliğinden ticari menfaat sağlamak isteyenler,
(4) Mazereti olmadan üst üste iki Genel Kurul toplantısına katılmayanlar,
(5) Aidatlarını ödemeyenler,
(6) Dernek üyeliğinden çıkma yazılı dilekçe ile yapılır,
(7) Dernekler Kanunu’na göre üye olma hakkını yitirenler,
(8) Avlanma usullerine (sirküler) uymadıkları için T.C. Mahkeme’lerince ceza alanlar.

Yukarıda belirtilen durumlarda yazılı savunmaları alınan kişiler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır ve karar defterine yazılırlar. Dernekten çıkarılan üyenin ilk Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu kararına itiraz hakkı saklı tutulur.

Madde 6: Üyelerinin Hakları ve Durumları
Her üye dernekte eşit hakka sahiptir.
(1) Her üyenin Genel Kurulda 1 oyu vardır.
(2) Üyeler başkasının adına (vekâlet yöntemi v.b. ile) oy kullanamazlar.
(3) Dernekten çıkan veya çıkarılanların yaptıkları bağış, yardım ve / veya aidatları geri ödenmez.
(4) Dernek tarafından verilen görevlere özen gösterirler,
(5) Üyelikleri sona erenler, dernek üzerinde hiçbir hak iddia edemez. Dernek etkinliklerinden faydalanamaz.

Madde 7: Derneğin Yönetimi ve Temsili
Dernek Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu olmak üzere üç organı vardır. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Derneğin de başkanıdır.

Madde 8: Genel Kurul Toplantısı
Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, olarak üç (3) yılda bir kez Mart ayında yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Bunun dışında yönetim veya denetim kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine herhangi bir zaman olağanüstü toplanır. Genel Kurula katılacak üyelere en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi belirtilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.

İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman en az (yedi) 7 gün olmalıdır. Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantının yapılabilmesi için genel kurula katılanlar dernek yönetim kurulu asil ve yedek, Denetim Kurulu asil ve yedek toplamlarının bir fazlasıyla genel kurul yapılabilir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek üzere, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı yukarıda belirtilen esaslara göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel Kurul tutanakları ve kararları, bütün üyelere açık tutulur. Alınan kararlar, toplantının yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde dernek üyelerine yazı ile bildirilir.

Madde 9: Genel Kurula Katılım ve Genel Kurul’un Görevleri
Üyelerin Genel Kurula katılabilmeleri için üyelik haklarının devam etmesi gereklidir. Tüzüğe göre genel kurula katılacak üyelerin listesini yönetim kurulu düzenler.
Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
1. Dernek organlarının seçilmesi,
2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3. Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun aklanması,
4. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçe önerilerinin görüşülüp aynen ya da değiştirilerek kabul edilmesi,
5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması ya da mevcut taşınmaz malların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6. Derneğin bir federasyona katılması veya ayrılması, ilgili federasyonlar için temsilci ve delegeleri seçmek,
7. Derneğin yasal hükümler çerçevesinde uluslararası etkinlikte bulunması, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olması ya da üyelikten ayrılması,
8. Derneğin feshedilmesi,
9. İlgili kanunlarda ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel Kurulu yönetecek bir divan başkanı, bir divan başkan yardımcısı ve iki kâtip üyeyi açık oyla seçer. Başkan ve yardımcısı toplantıyı yönetir, kâtipler tutanakları düzenler, divan üyeleri Genel Kurul sonunda tutanak ve belgeleri imzalayarak oluşan Yönetim Kurulu’na teslim eder.

Madde 10: Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Sayısı ve Dağılımı:
a. Yönetim Kurulu genel kurul tarafından, üç (3) yıl için seçilen yedi asil ve yedi yedek üyeden kurulur. Seçim gizli oyla yapılır.
b. Yönetim kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi seçer.
c. Yönetim Kurulu’nda boşalacak yerlere oy sıralamasına göre yedeklerden seçilir.
d. Yönetim Kurulu sayısı yedeklerin de göreve getirilmesinden sonra boşalmalar yüzünden tam sayısının yarısından aşağı düşerse Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri:
1. Genel Kurul için toplantı gündemi ve bütçe hazırlamak,
2. Genel Kurul’un tasdik ettiği bütçe dâhilinde harcamalarda bulunmak,
3. Çalışmaları düzenlemek, haberleşmeyi yönetmek ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nda belirtilen Üye kayıt defteri, Karar defteri, Gelen-giden evrak defteri, Gelir-gider defteri, Demirbaş eşya defteri, Alındı belgesi kayıt defterlerini 11. Maddesinin tarif ettiği şekilde onaylatmak ve tutmak,
4. Genel Kurula derneğin etkinlikleri hakkında bir rapor ve bilânço vermek,
5. Derneği temsil etmek için kendi üyelerinden bir ya da bir kaçına yönetim kurulu kararı ile yetki vermek, federasyonlarda derneği temsil etmek,
6. Tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin ve üyesi olduğumuz federasyonlarda derneği temsil edecek üyelerin listesini düzenlemek,
7. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, Amatör balık avcılığı için gerekirse göl-gölet kiralamak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak,
8. Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek,
9. Derneğin amacını gerçekleştirmesi için her türlü kararı almak ve uygulamak,
10. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
11. Derneğin adına bankalara ve PTT’lere hesap açtırmak, açılan hesapları takip etmek, para çekmek, ya da bir yere para göndermek yetki belgesi olan iki yönetim kurulu üyesi imzası ile mümkündür. Bu şekilde çift imza olmadan para çekilemez ya da gönderilemez,
12. Yönetim kurulu en az 2 ayda bir kez toplanmak zorundadır.
13. Yönetim Kurulu bütün faaliyetlerinden Genel Kurul’a karşı sorumludur.

Madde 11: Denetim Kurulu
Denetim Kurulu üç (3) yılda bir kez Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Denetim Kurulunun Görevleri:
a. Her yıl dernek beyannamesi verilmeden önce 1 Ocak ile 30 Nisan tarihleri arasında yönetim kurulu’nun etkinliklerini denetler,
b. Tutulan defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,
c. Dernek tüzüğünde belirtilen amacı için sürdürülen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip gösterilmediğini;
d. Yapılan denetimin sonuçlarını yönetim kurulu’na ve Genel Kurula sunar.
e. Denetim kurulu gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Madde 12: Derneğin Borçlanma Usulleri
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile bütçesini geçmeden borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 13: Oy Verme
Genel Kurul: Genel Kurula katılan üye sayısının yarıdan bir fazlasının oyu ile karar alır. Tüzük değişikliği Genel Kurula katılan üyelerin 2/3’sinin oyu ile yapılır. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.
Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu üye sayısının yarıdan bir fazlasının oyu ile karar alır. Üyeler oylarını bizzat kullanırlar.

Madde 14: Aidatlar
Dernek üyeleri yılda 50.00 -TL (Ellitürklirası) aidat öderler. İlk üyelik girişinde bulunanlar bir kereye mahsup olmak üzere 20.00 -TL (Yirmitürklirası) giriş ücreti öderler. Aidatlar değişen koşullara göre Genel Kurul kararıyla azaltılabilir ya da arttırılabilir. Her üye belirlenen yıllık aidatlarını dernek merkezine veya derneğin belirlediği bankalar ve PTT’lerde bulunan hesaplarına yatırmak yoluyla öderler.

Madde 15: Derneğin Gelirleri
Derneğe Ait Gelir Kaynakları:

a) Üyelerden alınacak giriş aidatı ile yıllık aidatlar,
b) Üyelerin ve diğer kişilerin yapacakları yardım ve bağışlardan,
c) Dernek tarafından düzenlenecek her türlü amatör olta balıkçılığı avı yarışmaları, toplantılar, kongreler, sempozyumlar, avlak işletmeciliği, proje gelirleri, danışmanlık hizmetleri,
d) T.C. Devletinin ve diğer kamu kurumlarının yapacağı yardımlar,
e) Dernek tarafından düzenlenen veya koordine edilen yarışmalardan,
f) Derneğe ait taşınır / taşınmaz malların gelirleri, hizmetleri ile haklarının kiraya verilmesinden elde edilen gelirler,
g) Tüzük faaliyetlerinde belirtilen diğer gelirler.

Derneğin paraları ulusal bir bankada dernek adına açılacak hesaplarda saklanır.

Madde 16: Derneğin Giderleri
Giderler, Genel Kurul tarafından kabul edilen bütçe içinde yapılır. Olağanüstü hallerde Yönetim Kurulu bütçe dışında harcamalar yapabileceği gibi, bütçe fasılları arasında aktarmalar da yapabilir. Bu takdirde durum raporda belirtilir.

Derneğin zorunlu harcamaları dışındaki bütün harcamaları Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Ancak başkan yönetim kurulunca önceden belirlenecek kalemlerde acil durumlarda harcama yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamaların ilk Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanması gerekmektedir.

Derneğin adına bankalara ve PTT’lere açılmış hesaplardan para çekmek, Havale ve EFT yapmak yetki belgesi olan iki yönetim kurulu üyesi imzası ile mümkündür. Bu şekilde çift imza olmadan para çekilemez ya da gönderilemez,

Madde 17: Tüzüğün Değiştirilmesi ve Feshi
Tüzük değişikliği ve derneğin feshi Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilmesi veya derneğin feshinin görüşülebilmesi için Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin (2/3) çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği veya derneğin feshi kararları için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisi (2/3)’dir.

Madde18: Derneğin Feshi Halinde Malların Durumu
Genel Kurulca Derneğin feshine karar verilmesi halinde malların tasfiyesiyle ilgilenmek üzere gerekli sayıda üye görevlendirilir ve tasfiye sonunda ortaya çıkan aktif ve Derneğin bütün malları Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM)’ne intikal eder.

Madde 19: Yasak Hükümler
Dernek hiçbir şekilde siyasi, ideolojik ve dini faaliyette bulunamaz, bu tip toplantılara temsilci gönderemez ve bunların hazırladıkları bildirilere imza koyamaz. Dernek üyeleri dernek kimliği ile bu tür faaliyetlerde bulunamaz. 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nda belirlenen yasaklar hükmüne aynen riayet eder.

Madde 20: Hukuki Boşluklar
Bu Tüzükte yazılı olmayan boşluklar ve unutulan konular (kanun, yönetmelik, kararname) hakkında 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile Medeni Kanun’un ilgili hükümleri uygulanacaktır.

Madde 21: Derneğin Kurucu Üyeleri
1. Mustafa Serkan İNANÇ-Tepecik Mah. 32. Sk No: 11 Mamak/ANKARA (Serbest muhasebeci)
2. Şenol COŞGUN-Dışkapı Kurtdereli Sk No:45/10 Altındağ/ANKARA (Esnaf)
3. Ali MUMCU-General Zeki Doğan Mah. 490. Sk No:2/11 Mamak/ANKARA (Gayrimenkul Danışmanı)
4. Murat DENERİ-Örnek Mah. 1280 konutları A-17 Blok No:11 Altındağ/ANKARA (Zabıta Memuru)
5. Turan UZUN-GOP Mah Günaydın Sk. Uğurlu Pınar Sitesi No:29/7 Sincan/ANKARA (Rasat Teknisyeni)
6. Gürkan DÖNMEZ-İstasyon Mah. Kartal Sk. No:18/3 Sincan/ANKARA (Emekli Öğretmen)
7. Mustafa KARATAŞ-Eryaman 7.Etap 90. Sk. Spor Sitesi B4-18 Daire No:28 Etimegut / ANKARA (Gümrük Uzmanı)

I. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri 2009-2011
Başkan : Mustafa Serkan İnanç
Başkan Yardımcısı : Ali Mumcu
Genel Sekreter : Özkan Temel
Sayman Üye : Fedai Erdem
Üye : Gürkan Dönmez
Üye : Murat Deneri
Üye : Ergun Altuntaş

II. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri 2011-2014
Başkan : Mustafa Serkan İnanç
Başkan Yardımcısı : Fedai Erdem
Genel Sekreter : Mustafa Köşkeroğlu
Sayman Üye : Özkan Temel
Üye : Murat Deneri
Üye : İbrahim Yıldız
Üye : Bayram Tekeli
 

III. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri 2014-2017
Başkan: Fedai ERDEM
Başkan Yardımcısı: Hakkı HARMANCIK
Genel Sekreter: A.Engin ÇELEBİ
Sayman Üye: Mesut KOÇAK
Üye: M.Serkan İNANÇ
Üye: Mustafa KÖŞKEROĞLU
Üye: Can ÖZÇİÇEK

2014-2017 Dönemi OLTACILARDER Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri
Özkan TEMEL
Bayram TEKELİ
İbrahim YILDIZ
Murat DENERİ
Abdülkadir AKAR
Tarık UZEL

Oltacılar Derneği
forum
Trip Rent a car Kıbrıs Oto Kiralama