1. Menüyü gösterme
  2. İçeriği gösterme
  3. Alt bölümü gösterme
6

OLTACILARDER TZ?

DO?A VE EVRE DOSTU AMATR OLTACILAR DERNE??N?N 20.03.2011 TAR?HL? OLA?AN GENEL KURULUNDA KABUL ED?LEN YEN? TZ?


Madde 1: Derne?in Ad? ve Amac?
Amatr Olta Bal?k?l???n?n bilinli yap?labilmesi iin al??ma ve ara?t?rmalar yapmak, evrenin ve sulak alanlar?n korunmas? iin yap?lan ara?t?rmalar? desteklemek ve zendirmek iin Do?a ve evre Dostu Amatr Oltac?lar Derne?i (OLTACILARDER) ad? alt?nda bir dernek kurulmu?tur.

Madde 2: Merkez
Derne?in merkezi Ankaradad?r. Derne?in ?ubesi yoktur ve a?lmayacakt?r. Bu tzkte kullan?lan Genel Kurul, Ynetim Kurulu ve Denetim Kurulu ifadelerinden merkez organlar? anla??l?r.

Madde 3: Derne?in Etkinlikleri ve Faaliyet Alan?
Dernekler Kanununda belirtilen ve bu tzkte yer alan her trl faaliyette bulunur. Amac?na uygun olarak lokal amak, avlak kurmak, sosyal ve kltrel faaliyetler iin tesisler kurmak bunlar? tefti? etmek, yeleri aras?nda be?eri ili?kilerin geli?mesi ve devam etmesi iin yemekli toplant?, yar??ma, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, anket, gezi ve v.b. etkinlikler dzenleyip yelerinin bu tr etkinliklerden faydalanmas?n? sa?lamak.

Su rnleri retim kaynaklar?n?n en iyi ?ekilde kullan?lmas?, verimlili?inin art?r?lmas?, e?itlendirilmesi, kalitenin iyile?tirilmesiyle ilgili uygulama projeleri haz?rlamak, bunlar?n gerektirdi?i rn i?leme, temizleme, istasyon, messese, laboratuar ve benzeri tesisleri kurmak, kurulmas? ynnde tespitler yaparak su rnlerinin geli?mesini sa?lamak, retimini art?rmak ve bu istikametteki al??malar? ynlendirmek gayesi ile Bakanl?k Makam?na teklifte bulunarak uygulama projeleri yapmak, yapt?rmak.

Su rnleri retim kaynaklar?n?n geli?tirilmesi, retim ve verimlili?inin art?r?lmas?, srdrlebilir bal?k avc?l???n?n geli?mesi iin yeti?tiricilikle ilgili ara ve gerelerin geli?tirmesiyle ilgili projeleri haz?rlamak, haz?rlatmak, uygulamaya koymak, Su rnleri istihsal alanlar?n kiralanmas?n? ve kaynaklar?n?n srdrlebilirlili?ini temin iin projeler haz?rlatmak, uygulatmak ve de?erlendirmek.

Amac? ve bilgisinin artmas? iin gerekli olan her trl belge, dokman ve yay?nlar? temin etmek, yay?nlanan sreli bal?k av? dergilerine abone olmak, yaz?l? ve grsel dokmanlar?n al?nabilmesi ve bunlar?n yelerine duyurulabilmek iin faaliyetlerde bulunmak.
Amatr olta bal?k?l??? iin verece?i e?itimlerde kitap, bro?r ve dergi yay?nlamak, elektronik haberle?me ortam?nda (?nternet, TV v.b.) derne?in tan?t?m? iin her trl faaliyette bulunmak. Bu e?itimlerin amatr bal?k?lara ula?mas? iin ilgili kurumlarla i?birli?i yapmak,

Amac?na ula?abilmesi iin personel al??t?rabilir, sosyal tesis, gl, glet, avlak kurabilir i?letebilir, kiraya verebilir. Ta??n?r ya da ta??nmaz mal-malzeme veya hizmet sat?n alabilir, satabilir. Demirba?lar?n? ihtiya halinde Genel Kurul izniyle denetim ile grevli kamu kurulu?lar?na bedelli veya bedelsiz tahsis edebilir, ba???layabilir. Dernek yelerinin yiyecek, giyecek gibi ihtiya maddelerini ve di?er mal ve hizmetlerle k?sa vadeli kredi ihtiyalar?n? kar??lamak amac?yla sand?k kurmak,

Gerek grlmesi durumunda vak?f kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona kat?lmak, Uluslararas? faaliyette veya i?birli?inde bulunmak, yurtii ve yurtd???ndaki dernek vak?f, sendika ve benzeri sivil toplum kurulu?lar?yla proje baz?nda ortak bir amac? gerekle?tirmek iin faaliyetler olu?turmak.
Dernek amalar?na uygun olarak zel ?ah?s ve/veya tzel ?irketler ile kamu kurum ve kurulu?lar? ile her trl sponsorluk anla?mas? imzalayabilir.

Bu amala amatr olta bal?kl??? hakk?nda kanun ve ynetmelikler ?kar?lmas?nda ilgili bakanl?klar ve kamu kurulu?lar? nezdinde giri?imlerde bulunmak, istenildi?inde bu kurulu?lara yard?mc? olmak.

Dernek statsnn kamu yarar?na al??an dernek say?lmas? iin gerekli al??malar? yapmak. Dernek, bu amalar erevesinde, Bakanl?klar ve uluslararas? kurulu?larla i? birli?i yapabilir, ulusal ve uluslararas? kurulu?lara ye olabilir. Ba??? ve yard?mlar? kabul edebilir.

Madde 4: Dernek yeli?i
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derne?in ama ve ilkelerini (amatr olta bal?k?l???) benimseyerek bu do?rultuda al??may? kabul eden ve 4721 say?l? Trk Medeni Kanunu ile 5253 say?l? Dernekler Kanununa gre k?s?tlamalar kapsam?nda bulunmayan her gerek ki?i derne?e ye olabilir. Adaylar?n bu genel ko?ullar yan?nda, yelik giri? formunu imzalam?? olarak ?ahsen ba?vurmalar? gerekir. yeli?in kabul edilmesi/edilmemesi ynetim kurulu karar? ile gerekle?ir. Derne?in as?l yeleri, derne?in kurucular? ile mracaatlar? zerine ynetim kurulunca yeli?e kabul edilen ki?ilerdir.

yelik ba?vurusu kabul edilen yeni yeler, giri? ve y?ll?k aidatlar?n? kabul tarihini takiben 30 gn iinde demeleri gerekmektedir. yelikleri daha nceden yap?lm?? olanlar aidatlar?n? bu tz?n 14. maddesine gre derler.

Dernek masraflar?n?n kar??lanmas? iin, en az 12 aidat bedelinde ba??? yapanlar ynetim kurulu karar? ile Genel Kurulda fahri yeli?e kabul edilebilirler ve fahri ba?kan seilebilirler.

Madde 5: yelikten ?kma ve ?kar?lma
A?a??daki ko?ullarda yelik s?fat? sona erer:
(1) Dernek yeli?inden istifa edilmesi ve lm sebebi,
(2) Dernek tz?ne ayk?r? davrananlar,
(3) Dernek yeli?inden ticari menfaat sa?lamak isteyenler,
(4) Mazereti olmadan st ste iki Genel Kurul toplant?s?na kat?lmayanlar,
(5) Aidatlar?n? demeyenler,
(6) Dernek yeli?inden ?kma yaz?l? dileke ile yap?l?r,
(7) Dernekler Kanununa gre ye olma hakk?n? yitirenler,
(8) Avlanma usullerine (sirkler) uymad?klar? iin T.C. Mahkemelerince ceza alanlar.

Yukar?da belirtilen durumlarda yaz?l? savunmalar? al?nan ki?iler ynetim kurulu karar? ile yelikten ?kar?l?r ve karar defterine yaz?l?rlar. Dernekten ?kar?lan yenin ilk Genel Kurul toplant?s?nda ynetim kurulu karar?na itiraz hakk? sakl? tutulur.

Madde 6: yelerinin Haklar? ve Durumlar?
Her ye dernekte e?it hakka sahiptir.
(1) Her yenin Genel Kurulda 1 oyu vard?r.
(2) yeler ba?kas?n?n ad?na (veklet yntemi v.b. ile) oy kullanamazlar.
(3) Dernekten ?kan veya ?kar?lanlar?n yapt?klar? ba???, yard?m ve / veya aidatlar? geri denmez.
(4) Dernek taraf?ndan verilen grevlere zen gsterirler,
(5) yelikleri sona erenler, dernek zerinde hibir hak iddia edemez. Dernek etkinliklerinden faydalanamaz.

Madde 7: Derne?in Ynetimi ve Temsili
Dernek Genel Kurul, Ynetim Kurulu ve Denetim Kurulu olmak zere organ? vard?r. Ynetim Kurulu Ba?kan? ayn? zamanda Derne?in de ba?kan?d?r.

Madde 8: Genel Kurul Toplant?s?
Bu tzkte belli edilen zamanda ola?an, olarak (3) y?lda bir kez Mart ay?nda ynetim kurulunca belirlenecek gn, yer ve saatte toplan?r. Bunun d???nda ynetim veya denetim kurulunun gerekli grd? hallerde veya dernek yelerinden be?te birinin yaz?l? iste?i zerine herhangi bir zaman ola?anst toplan?r. Genel Kurula kat?lacak yelere en az on be? gn nceden gn, saati, yeri ve gndemi belirtilmek suretiyle toplant?ya a?r?l?r. Bu a?r?da o?unluk sa?lanamazsa ikinci toplant?n?n hangi gn yap?laca?? da belirtilir.

?lk toplant? gn ile ikinci toplant? aras?nda b?rak?lacak zaman en az (yedi) 7 gn olmal?d?r. Genel Kurul, dernek tz?ne gre Genel Kurula kat?lma hakk? bulunan yelerin yar?s?ndan bir fazlas?n?n kat?lmas?yla toplan?r.

?lk toplant?da yeter say? sa?lanamazsa, ikinci toplant?n?n yap?labilmesi iin genel kurula kat?lanlar dernek ynetim kurulu asil ve yedek, Denetim Kurulu asil ve yedek toplamlar?n?n bir fazlas?yla genel kurul yap?labilir.

Toplant? ba?ka bir sebeple geri b?rak?l?rsa, bu durum, geri b?rakma sebepleri de belirtilmek zere, toplant? ilan?n?n yap?ld??? gazeteye ikinci bir ilan verilerek yelere duyurulur. ?kinci toplant?n?n geri b?rakma tarihinden itibaren en ge iki ay iinde yap?lmas? zorunludur. Genel Kurul toplant?s? bir defadan fazla geri b?rak?lamaz.

yeler ikinci toplant?ya, yukar?da belirtilen esaslara gre yeniden a?r?l?r ve toplant? yukar?da belirtilen esaslara gre mahallin en byk mlki amirli?ine duyurulur. Genel Kurul tutanaklar? ve kararlar?, btn yelere a?k tutulur. Al?nan kararlar, toplant?n?n yap?ld??? tarihten itibaren bir ay iinde dernek yelerine yaz? ile bildirilir.

Madde 9: Genel Kurula Kat?l?m ve Genel Kurulun Grevleri
yelerin Genel Kurula kat?labilmeleri iin yelik haklar?n?n devam etmesi gereklidir. Tz?e gre genel kurula kat?lacak yelerin listesini ynetim kurulu dzenler.
Genel Kurulun grev ve yetkileri ?unlard?r:
1. Dernek organlar?n?n seilmesi,
2. Dernek tz?nn de?i?tirilmesi,
3. Ynetim Kurulu ile Denetim Kurulu raporlar?n?n gr?lmesi ve Ynetim Kurulunun aklanmas?,
4. Ynetim Kurulu taraf?ndan haz?rlanan bte nerilerinin gr?lp aynen ya da de?i?tirilerek kabul edilmesi,
5. Dernek iin gerekli ta??nmaz mallar?n sat?n al?nmas? ya da mevcut ta??nmaz mallar?n sat?lmas? konusunda ynetim kuruluna yetki verilmesi,
6. Derne?in bir federasyona kat?lmas? veya ayr?lmas?, ilgili federasyonlar iin temsilci ve delegeleri semek,
7. Derne?in yasal hkmler erevesinde uluslararas? etkinlikte bulunmas?, yurtd???ndaki dernek ve kurulu?lara ye olmas? ya da yelikten ayr?lmas?,
8. Derne?in feshedilmesi,
9. ?lgili kanunlarda ve dernek tz?nde genel kurulca yap?lmas? belirtilen di?er grevlerin yerine getirilmesi,

Genel Kurulu ynetecek bir divan ba?kan?, bir divan ba?kan yard?mc?s? ve iki ktip yeyi a?k oyla seer. Ba?kan ve yard?mc?s? toplant?y? ynetir, ktipler tutanaklar? dzenler, divan yeleri Genel Kurul sonunda tutanak ve belgeleri imzalayarak olu?an Ynetim Kuruluna teslim eder.

Madde 10: Ynetim Kurulu
Ynetim Kurulu Say?s? ve Da??l?m?:
a. Ynetim Kurulu genel kurul taraf?ndan, (3) y?l iin seilen yedi asil ve yedi yedek yeden kurulur. Seim gizli oyla yap?l?r.
b. Ynetim kurulu seimden sonraki ilk toplant?s?nda bir kararla kendi aras?ndan bir ba?kan, bir ba?kan yard?mc?s?, sekreter, sayman ve yeyi seer.
c. Ynetim Kurulunda bo?alacak yerlere oy s?ralamas?na gre yedeklerden seilir.
d. Ynetim Kurulu say?s? yedeklerin de greve getirilmesinden sonra bo?almalar yznden tam say?s?n?n yar?s?ndan a?a?? d?erse Trk Medeni Kanununun ilgili hkmleri uygulan?r.

Ynetim Kurulunun Grev ve Yetkileri:
1. Genel Kurul iin toplant? gndemi ve bte haz?rlamak,
2. Genel Kurulun tasdik etti?i bte dhilinde harcamalarda bulunmak,
3. al??malar? dzenlemek, haberle?meyi ynetmek ve 5253 say?l? Dernekler Kanununda belirtilen ye kay?t defteri, Karar defteri, Gelen-giden evrak defteri, Gelir-gider defteri, Demirba? e?ya defteri, Al?nd? belgesi kay?t defterlerini 11. Maddesinin tarif etti?i ?ekilde onaylatmak ve tutmak,
4. Genel Kurula derne?in etkinlikleri hakk?nda bir rapor ve bilno vermek,
5. Derne?i temsil etmek iin kendi yelerinden bir ya da bir ka?na ynetim kurulu karar? ile yetki vermek, federasyonlarda derne?i temsil etmek,
6. Tz?e gre genel kurula kat?lma hakk? bulunan yelerin ve yesi oldu?umuz federasyonlarda derne?i temsil edecek yelerin listesini dzenlemek,
7. Genel kurulun verdi?i yetki ile ta??nmaz mal sat?n almak, Amatr bal?k avc?l??? iin gerekirse gl-glet kiralamak, derne?e ait ta??n?r ve ta??nmaz mallar? satmak, bina veya tesis in?a ettirmek, kira szle?mesi yapmak,
8. Derne?e ye al?nmas?na veya yelikten ?kar?lmas?na karar vermek,
9. Derne?in amac?n? gerekle?tirmesi iin her trl karar? almak ve uygulamak,
10. Mevzuat?n kendisine verdi?i di?er grevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
11. Derne?in ad?na bankalara ve PTTlere hesap at?rmak, a?lan hesaplar? takip etmek, para ekmek, ya da bir yere para gndermek yetki belgesi olan iki ynetim kurulu yesi imzas? ile mmkndr. Bu ?ekilde ift imza olmadan para ekilemez ya da gnderilemez,
12. Ynetim kurulu en az 2 ayda bir kez toplanmak zorundad?r.
13. Ynetim Kurulu btn faaliyetlerinden Genel Kurula kar?? sorumludur.

Madde 11: Denetim Kurulu
Denetim Kurulu (3) y?lda bir kez Genel Kurul taraf?ndan gizli oyla seilen as?l ve yedek yeden olu?ur. Dernekte genel kurul, ynetim kurulu veya denetim kurulu taraf?ndan i denetim yap?labilece?i gibi, ba??ms?z denetim kurulu?lar?na da denetim yapt?r?labilir.

Denetim kurulu; derne?in, tz?nde gsterilen ama ve amac?n gerekle?tirilmesi iin srdrlece?i belirtilen al??ma konular? do?rultusunda faaliyet gsterip gstermedi?ini, defter, hesap ve kay?tlar?n mevzuata ve dernek tz?ne uygun olarak tutulup tutulmad???n?, dernek tz?nde tespit edilen esas ve usullere gre ve bir y?l? gemeyen aral?klarla denetler ve denetim sonular?n? bir rapor halinde ynetim kuruluna ve topland???nda genel kurula sunar.

Genel kurul, ynetim kurulu veya ba??ms?z denetim kurulu?lar?nca denetim yap?lm?? olmas?, denetim kurulunun ykmll?n ortadan kald?rmaz. Genel kurul veya ynetim kurulu, gerek grlen hallerde denetim yapabilir veya ba??ms?z denetim kurulu?lar?na denetim yapt?rabilir.

Denetim kurulu yelerinin istemi zerine, her trl bilgi, belge ve kay?tlar?n, dernek yetkilileri taraf?ndan gsterilmesi veya verilmesi, ynetim yerleri, messeseler ve eklentilerine girme iste?inin yerine getirilmesi zorunludur.

Denetim Kurulunun Grevleri:
a. Her y?l dernek beyannamesi verilmeden nce 1 Ocak ile 30 Nisan tarihleri aras?nda ynetim kurulunun etkinliklerini denetler,
b. Tutulan defter, hesap ve kay?tlar?n mevzuata ve dernek tz?ne uygun olarak tutulup tutulmad???n?,
c. Dernek tz?nde belirtilen amac? iin srdrlen al??ma konular? do?rultusunda faaliyet gsterip gsterilmedi?ini;
d. Yap?lan denetimin sonular?n? ynetim kuruluna ve Genel Kurula sunar.
e. Denetim kurulu gerekti?inde genel kurulu toplant?ya a??r?r.

Madde 12: Derne?in Borlanma Usulleri
Dernek amac?n? gerekle?tirmek ve faaliyetlerini yrtebilmek iin ihtiya duyulmas? halinde ynetim kurulu karar? ile btesini gemeden borlanma yapabilir. Bu borlanma kredili mal ve hizmet al?m? konular?nda olabilece?i gibi nakit olarak ta yap?labilir. Ancak bu borlanma, derne?in gelir kaynaklar? ile kar??lanamayacak miktarlarda ve derne?i deme gl?ne d?recek nitelikte yap?lamaz.

Madde 13: Oy Verme
Genel Kurul: Genel Kurula kat?lan ye say?s?n?n yar?dan bir fazlas?n?n oyu ile karar al?r. Tzk de?i?ikli?i Genel Kurula kat?lan yelerin 2/3sinin oyu ile yap?l?r. Genel kurulda, aksine karar al?nmam??sa, ynetim ve denetim kurulu yelerin seimleri gizli oylama ile di?er konulardaki kararlar ise a?k olarak oylan?r.
Ynetim Kurulu: Ynetim Kurulu ye say?s?n?n yar?dan bir fazlas?n?n oyu ile karar al?r. yeler oylar?n? bizzat kullan?rlar.

Madde 14: Aidatlar
Dernek yeleri y?lda 50.00 -TL (Ellitrkliras?) aidat derler. ?lk yelik giri?inde bulunanlar bir kereye mahsup olmak zere 20.00 -TL (Yirmitrkliras?) giri? creti derler. Aidatlar de?i?en ko?ullara gre Genel Kurul karar?yla azalt?labilir ya da artt?r?labilir. Her ye belirlenen y?ll?k aidatlar?n? dernek merkezine veya derne?in belirledi?i bankalar ve PTTlerde bulunan hesaplar?na yat?rmak yoluyla derler.

Madde 15: Derne?in Gelirleri
Derne?e Ait Gelir Kaynaklar?:

a) yelerden al?nacak giri? aidat? ile y?ll?k aidatlar,
b) yelerin ve di?er ki?ilerin yapacaklar? yard?m ve ba???lardan,
c) Dernek taraf?ndan dzenlenecek her trl amatr olta bal?k?l??? av? yar??malar?, toplant?lar, kongreler, sempozyumlar, avlak i?letmecili?i, proje gelirleri, dan??manl?k hizmetleri,
d) T.C. Devletinin ve di?er kamu kurumlar?n?n yapaca?? yard?mlar,
e) Dernek taraf?ndan dzenlenen veya koordine edilen yar??malardan,
f) Derne?e ait ta??n?r / ta??nmaz mallar?n gelirleri, hizmetleri ile haklar?n?n kiraya verilmesinden elde edilen gelirler,
g) Tzk faaliyetlerinde belirtilen di?er gelirler.

Derne?in paralar? ulusal bir bankada dernek ad?na a?lacak hesaplarda saklan?r.

Madde 16: Derne?in Giderleri
Giderler, Genel Kurul taraf?ndan kabul edilen bte iinde yap?l?r. Ola?anst hallerde Ynetim Kurulu bte d???nda harcamalar yapabilece?i gibi, bte fas?llar? aras?nda aktarmalar da yapabilir. Bu takdirde durum raporda belirtilir.

Derne?in zorunlu harcamalar? d???ndaki btn harcamalar? Ynetim Kurulu karar? ile yap?l?r. Ancak ba?kan ynetim kurulunca nceden belirlenecek kalemlerde acil durumlarda harcama yapabilir. Bu ?ekilde yap?lan harcamalar?n ilk Ynetim Kurulu toplant?s?nda karara ba?lanmas? gerekmektedir.

Derne?in ad?na bankalara ve PTTlere a?lm?? hesaplardan para ekmek, Havale ve EFT yapmak yetki belgesi olan iki ynetim kurulu yesi imzas? ile mmkndr. Bu ?ekilde ift imza olmadan para ekilemez ya da gnderilemez,

Madde 17: Tz?n De?i?tirilmesi ve Feshi
Tzk de?i?ikli?i ve derne?in feshi Genel Kurul karar? ile yap?labilir. Genel Kurulda tzk de?i?ikli?i yap?labilmesi veya derne?in feshinin gr?lebilmesi iin Genel Kurula kat?lma ve oy kullanma hakk? bulunan yelerin te ikisinin (2/3) o?unlu?u aran?r. o?unlu?un sa?lanamamas? sebebiyle toplant?n?n ertelenmesi durumunda ikinci toplant?da o?unluk aranmaz. Ancak, bu toplant?ya kat?lan ye say?s?, ynetim ve denetim kurullar? ye tam say?s?n?n iki kat?ndan az olamaz. Tzk de?i?ikli?i veya derne?in feshi kararlar? iin gerekli olan karar o?unlu?u toplant?ya kat?lan ve oy kullanma hakk? bulunan yelerin oylar?n?n te ikisi (2/3)dir.

Madde18: Derne?in Feshi Halinde Mallar?n Durumu
Genel Kurulca Derne?in feshine karar verilmesi halinde mallar?n tasfiyesiyle ilgilenmek zere gerekli say?da ye grevlendirilir ve tasfiye sonunda ortaya ?kan aktif ve Derne?in btn mallar? Tar?msal retim ve Geli?tirme Genel Mdrl? (TGEM)ne intikal eder.

Madde 19: Yasak Hkmler
Dernek hibir ?ekilde siyasi, ideolojik ve dini faaliyette bulunamaz, bu tip toplant?lara temsilci gnderemez ve bunlar?n haz?rlad?klar? bildirilere imza koyamaz. Dernek yeleri dernek kimli?i ile bu tr faaliyetlerde bulunamaz. 5253 say?l? Dernekler Kanununda belirlenen yasaklar hkmne aynen riayet eder.

Madde 20: Hukuki Bo?luklar
Bu Tzkte yaz?l? olmayan bo?luklar ve unutulan konular (kanun, ynetmelik, kararname) hakk?nda 5253 say?l? Dernekler Kanunu ile Medeni Kanunun ilgili hkmleri uygulanacakt?r.

Madde 21: Derne?in Kurucu yeleri
1. Mustafa Serkan ?NAN-Tepecik Mah. 32. Sk No: 11 Mamak/ANKARA (Serbest muhasebeci)
2. ?enol CO?GUN-D??kap? Kurtdereli Sk No:45/10 Alt?nda?/ANKARA (Esnaf)
3. Ali MUMCU-General Zeki Do?an Mah. 490. Sk No:2/11 Mamak/ANKARA (Gayrimenkul Dan??man?)
4. Murat DENER?-rnek Mah. 1280 konutlar? A-17 Blok No:11 Alt?nda?/ANKARA (Zab?ta Memuru)
5. Turan UZUN-GOP Mah Gnayd?n Sk. U?urlu P?nar Sitesi No:29/7 Sincan/ANKARA (Rasat Teknisyeni)
6. Grkan DNMEZ-?stasyon Mah. Kartal Sk. No:18/3 Sincan/ANKARA (Emekli ?retmen)
7. Mustafa KARATA?-Eryaman 7.Etap 90. Sk. Spor Sitesi B4-18 Daire No:28 Etimegut / ANKARA (Gmrk Uzman?)

I. Dnem Ynetim Kurulu yeleri 2009-2011
Ba?kan : Mustafa Serkan ?nan
Ba?kan Yard?mc?s? : Ali Mumcu
Genel Sekreter : zkan Temel
Sayman ye : Fedai Erdem
ye : Grkan Dnmez
ye : Murat Deneri
ye : Ergun Altunta?

II. Dnem Ynetim Kurulu yeleri 2011-2014
Ba?kan : Mustafa Serkan ?nan
Ba?kan Yard?mc?s? : Fedai Erdem
Genel Sekreter : Mustafa K?kero?lu
Sayman ye : zkan Temel
ye : Murat Deneri
ye : ?brahim Y?ld?z
ye : Bayram Tekeli

III.Dnem Ynetim Kurulu yeleri 2014-2017
Ba?kan: Fedai ERDEM
Ba?kan Yard?mc?s?: Hakk? HARMANCIK
Genel Sekreter: A.Engin ELEB?
Sayman ye: Mesut KOAK
ye: M.Serkan ?NAN
ye: Mustafa K?KERO?LU
ye: Can Z?EK

2014-2017 Dnemi OLTACILARDER Yedek Ynetim Kurulu yeleri
zkan TEMEL
Bayram TEKEL?
?brahim YILDIZ
Murat DENER?
Abdlkadir AKAR
Tar?k UZEL

Oltacılar Derneği
forum
Trip Rent a car Kıbrıs Oto Kiralama