1. Menüyü gösterme
  2. İçeriği gösterme
  3. Alt bölümü gösterme
6

Oltac?larder Hakk?nda


Do?a A???? Tm Dostlar?m?z? Bu Mcadeleye Bekliyoruz.
(OLTACILARDER)


Yakla??k 15 ay kadar nce kurmu? oldu?umuz www.oltacilar.com sitemizdeki a?abey ve karde?likten yola ?karak 2008/Aral?k ay? ierisinde temellerini at?p 20 Ocak 2009 tarihinde Ankara Valili?ine resmi mracaat?n? yapt???m?z Do?a ve evre Dostu Amatr Oltac?lar Derne?i' mizin (OLTACILARDER) her geen gn biraz daha byd?n ve ekip olarak kalabal?kla?t???n? grmek biz kurucu arkada?lara ok byk mutluluk vermektedir.

17 Aral?k 2008 tarihinde duyurmu? oldu?umuz dernekle?me abalar?m?zda gelinen nokta ?uan iin 35 ye civarlar?nda olup hemen hemen her gn bir ka arkada??m?z Do?a ve evre Dostu Amatr Oltac?lar (OLTACILARDER) derne?imize ye olmak iste?i ile mracaat etmektedir.
10-15 gnlk periyodik dernek toplant?lar?m?za kat?lan bu yeni ye aday? arkada?lara birinci madde olarak yrrlkte bulunan 2/2 tebli? hkmleri erevesinde avlanma yap?laca?? sylenilip, OLTACILARDER kurallar? anlat?ld?ktan sonra bu kurallar? kabul edip etmedikleri sorulmakta ve ?ayet kabul ederler ise dernek yelikleri ynetimimizce onaylan?p yelikleri ye kay?t defterine i?lenilip ellerinden geldi?ince mcadelemizde yer almalar? sa?lanmaktad?r.

17 Aral?k 2008 tarihinde a?a??daki cmleler ile kurulum duyurusunu yapt???m?z ve kurulumdaki ncelikli amalar?m?z? a?klad???m?z OLTACILARDERimize mesleki hal ve ya? s?n?rlar?ndan dolay? ye olamayan tm dostlar?m?za bugne kadarki verdikleri mcadelen dolay? ?kranlar?m?z? sunuyoruz

Uzun sredir Ankara Tak?m?na mensup dostlar?m?z?n ve de?i?ik sebeplerden dolay? sitede online olamayan ama hemen hemen her organizasyonumuzda yer alan site ii veya d??? dostlar?m?z?n ortak fikri olan dernekle?me veya ba?ka bir kurulu derne?e toplu olarak ye olma d?nceleri geti?imiz gnlerde bayramla?ma vesilesi ile Atatrk Orman iftli?indeki toplant?m?zda gndeme gelmi? ve ortak fikir olarak yeni bir dernek kurulmas?na oy oklu?u ile karar verilmi?ti.
Sitemiz bnyesindeki dostlu?un eseri olan ve yak?n zaman nce kurulan (ESABDER) Eski?ehir Amatr Bal?k?lar Derne?i ba?kan? say?n (Ate? DALYAN) Ate? DALYAN ve (RASTGELE-DER) Rastgelebal?k? Amatr Olta bal?k?lar? Derne?i ba?kan? say?n Mehmet Tar?k ERSAL a?abeylerimizden konu hakk?nda k?sada olsa gr? ve bilgiler al?nm??, bu hususta manevi yard?mlar? talep edilmi? ve her iki de?erli dernek ba?kan?m?zdan da bu konuda olumlu cevap al?nm??t?r.
?lerleyen gnlerde yap?lacak son bir toplant? neticesinde dernek kurulum i?lemlerine ba?lan?lacak, Amatr ve Sportif anlamda bal?k av?na gnl vermi? siz dostlar?n ve evrenizdeki dostlar?n?z?n kat?l?m? sonucu in?allah derne?imiz ok yak?nda faaliyete geecektir.

Dernek kurulumundaki ncelikli amac?m?z; di?er amatr bal?k avc?l??? derneklerinde oldu?u gibi sportif bal?k avc?l???n? zendirmek, planl? ve kontroll amatr bal?k?l?k gelene?ini daha st seviyelere ?kartmak, sosyal ve kltrel faaliyetlerde bulunmak, amatr olta bal?k?l???n? dzenleyen kanun ve ynetmelikler ?kart?lmas?nda ve ayr?ca do?an?n korunmas?nda resmi ve tzel kurulu?lar ile i? birli?i yapmak, kanun ve hkmler erevesinde avlanmayanlara kar?? elimizden geldi?ince ilgili kamu kurulu?lar? vesilesi ile mcadele etmek, ileride ocuklar?m?za ok daha gzel bir do?a b?rakabilmek iin aba sarf etmek ve bu u?urda elimizden ne geliyorsa gere?ini yapmak diye zetleyebiliriz.

Yine a?a??daki 17 Ocak 2009 tarihli duyurdu?umuz ile kurulumuza ok az bir zaman kald???n? belirtti?imiz derne?imiz iin bahsi geen ve bizlere maddi manevi her trl deste?i sa?layan dernek ye ve yneticilerine sayg? ve selamlar?m?z? sunuyor ve en yak?n zamanda tm Trkiye deki amatr ve sportif bal?k avc?l??? iin mcadele eden derneklerimiz ile tan???p kayna?aca??m?z?n bilinmesini istiyoruz.

Byk emekler vererek ilerledi?imiz bu yolda bizlere desteklerini esirgemeyen ba?ta (TSBDergn) Ergn dostumuza, www.oltacilar.com dostlu?unun ilk eseri de?erli derne?imiz ESABDER ba?kan?m?z say?n Ate? DALYAN hocam?za ve ok k?ymetli yelerine, Ankara da uzun y?llard?r mcadelesini devam ettiren ve bizlere gerekli tm bilgisini ayr?ca manevi deste?ini esirgemeyen RASTGELE_DER ba?kan?m?z say?n Tar?k ERSAL bey e ve bizlere maddi/manevi tam destek veren Ankara ii ve d???ndaki tm a?abey ve karde?lerimize sonsuz sevgi ve sayg?lar?m?zla...
Oltacılar Derneği
forum
Trip Rent a car Kıbrıs Oto Kiralama