1. Menüyü gösterme
  2. İçeriği gösterme
  3. Alt bölümü gösterme
6

8. Geleneksel Turna Bal??? Yakalama Yar??malar? ?enli?i (30-31 May?s 2015)

turna

Do?a ve evre Dostu Amatr Oltac?lar Derne?i, amatr ve sportif amal? olta bal?k?l???n? tan?tmak, sevdirmek, geli?mesini sa?lamak ve yar??ma heyecan? duyan amatr olta bal?k?lar?n? bulu?turmak amac?yla Ankara iline ba?l?, Bala ilesi, Kesikkpr Baraj?nda 8. Turna Bal??? Yakalama Yar??malar? ?enli?i ni dzenleyip dereceye girenlere dller verecektir.
1380 Say?l? Su rnleri Kanunu, Su rnleri Ynetmeli?i ve Amatr Amal? Su rnleri Avc?l???n? Dzenleyen 3/2 Tebli? in belirledi?i yasal kurallara ve derne?in belirledi?i yar??ma kurallar?na tm yar??mac?lar?n uymas? gerekmekte olup ayk?r? davrananlar diskalifiye edilecektir.

Tarih: 30-31 May?s 2015
Yer: Ankara / Bala / Kesikkpr Baraj?

alt

alt

PROGRAM
30 May?s 2015 - Cumartesi
Organizasyon alan?nda kat?l?mc?lar?n kamp ad?rlar?n? kurabilecekleri geni? bir alan?n yan? s?ra; tuvalet, elektrik, yiyecek, iecek, su ve di?er ihtiyalar?n? kar??layabilecekleri bir bfe mevcuttur. Kat?l?mc?lar cumartesi gn yemek ve di?er ihtiyalar?n? kendi imknlar? ile kar??layacak olup, derne?imizce srekli ay servisi olacakt?r.

Cumartesi gn kat?l?mc?lar?n tan??mas?, kayna?mas? ve srdrlebilir olta bal?k?l???n?n zendirilmesi iin Turna bal??? av? teknikleri, avlanma ?ekli ve malzemeleri hakk?nda e?itli sunumlar yap?lacakt?r. Havan?n kararmas? ile yak?lacak ate?in s?cakl???nda mzikli e?lence dzenlenecek; kat?l?mc?lar?n ve yar??mac?lar?n dinlenebilmeleri iin saat 24:00 de mzik sona erecektir. Ate? etraf?nda, ?enlik alan?nda ya da kamp ad?rlar?n?n civar?nda sohbet ederek geceyi geirmek isteyenlerin di?er kat?l?mc?lar?n haklar?na sayg? gstermeleri nemle duyurulur.
Yar??ma kay?t i?lemleri cumartesi gn 18.00 de ba?lay?p pazar gn 07:00 de son bulacak olup kay?t yapt?rmayanlar bu yar??maya kat?lamazlar.

31 May?s 2015 - Pazar
Sabah kahvalt?s? 04:30 dan itibaren verilmeye ba?lanacak ve yar??maya kat?lacaklar?n erken kahvalt? yapmalar? sa?lanacakt?r.
Yar??ma iin belirlenen zaman dilimi saat 06:00 ile 12:00 aras?d?r.
?len yeme?i servisi saat 12:00 de ba?layacakt?r.
Yakalanan bal?klar?n de?erlendirilmesi saat 12:00 ile 12:30 aras?ndad?r.
Baraj evresindeki ve ?enlik alan?ndaki pleri nceden da??t?lacak p po?etlerine doldurarak getiren yar??mac? ve kat?l?mc?lara kura ile daha nceden belirlenen sponsor firma hediyeleri, derne?imizce te?ekkr belgesi ve madalya verilecektir.
dl trenleri saat 13:00 dedir.

KATEGOR?LER
?ki ayr? kategoride ve drt dalda yar??ma dlleri verilecektir.
1. KATEGOR?
Bot ve tekne ile yar??acak olanlar
1. Dal: En Byk Turna bal??? iin yar???lacak olup, sadece 1ncilik dl verilecektir.
2. Dal: En ok Turna bal??? iin yar???lacak olup, 1ncilik, 2ncilik ve 3nclk dlleri verilecektir.

2. KATEGOR?
K?y?dan yar??acak olanlar
1. Dal: En Byk Turna bal??? iin yar???lacak olup, sadece 1ncilik dl verilecektir.
2. Dal: En ok Turna bal??? iin yar???lacak olup, 1ncilik, 2ncilik ve 3nclk dlleri verilecektir.

KURALLAR
01. 1380 Say?l? Su rnleri Kanunu, Su rnleri Ynetmeli?i ve Amatr Amal? Su rnleri Avc?l???n? Dzenleyen 3/2 Tebli? in belirledi?i yasal kurallara kesinlikle uyulacak olup canl? yem ile avlanmak yar??ma kurallar? gere?i yasakt?r.
02. Yar??mada sadece Turna bal??? yakalanacakt?r. Tebli? gere?i gnlk Turna bal??? tutma limiti 5 adet olup gnlk avlanma limitine kesinlikle uyulacakt?r.
03. Tutulan bal?klar?n suya iade edilmesi tamamen yar??mac?lar?n inisiyatifindedir. ?ade edilecek bal?klar?n canl? kalmalar?n?n sa?lanmas? gereklidir.
04. Yar??mac?lar bir olta tak?m? ile yar??maya kat?labilirler. Yanlar?nda bir adet yedek olta, makara ve istedi?i e?it yapay yemleri bulundurabilir.
05. Tutulan bal?klar?n kategoride yer alabilmesi iin boylar?n?n en az 40 cm ve zeri olmas? gerekmektedir. Dolay?s?yla, 40 cm alt? yakalanan bal?klar hemen suya iade edilecektir, hakem masas?na getirilmeyecektir (3/2 Tebli?de yer alan % 5 kk boylara da izin verilmez).
06. Kay?tlar?n? yapt?ran yar??mac?lar suya, evreye, di?er ki?i ve yar??mac?lara zarar vermeyecek ?ekilde ve ba?lama saatiyle birlikte yar??maya ba?layabilir.
07. Yar??mac?lar yan?nda bulunan di?er yar??mac?lar? zor durumda b?rakmadan k?y?ya dik at?? yaparak yar??mak zorundad?rlar (k?y?ya paralel at?? yapamazlar).
08. Her yar??mac? kendi seimine gre bot ve tekne ile ya da k?y?dan avlanabilir. Yar??mac?lar?n hangi kategoride yar??acaklar?n? kay?t esnas?nda yar??ma formunda belirtmeleri gerekmektedir.
09. Yar??ma s?ras?nda belirlenen kurallar d???na ?kan yar??mac?lar gzlemciler taraf?ndan masa hakemlerine bildirilecek, de?erlendirme masa hakemlerince yap?lacakt?r.
10. Yar??ma s?ras?nda kepe kullan?m? serbest olup, kak? kullan?m? yasakt?r.
11. Yar??man?n bitti?ini belli eden i?aret ile beraber yakalanan bal?klar?n hakem masas?na teslim edilmesi iin yar??mac?lar?n 15 dakikas? vard?r. Belirtilen zaman?n d???nda getirilen bal?klar, hakemler kurulu taraf?ndan kabul edilmeyecektir.
12. Kurulun verdi?i karar ile dereceye giren yar??mac? ve bal?klar? anons edilerek en k?sa srede dl treni ba?lat?lacak, dereceye giren yar??mac?lara kupa ve hediyeleri verilecektir.

Bot ve tekne ile yar??maya kat?lacaklar iin;
a) Bot veya tekne ile yar??acak olanlar, tak?m olarak yar??mak zorundad?r. Tak?mlar en az iki ki?iden olu?ur, bot veya teknede yar??mac? kimli?i olmayanlar bulunamaz.
b) Tak?mlar, tak?m ismi ile yar??mac?lar?n? yar??ma ncesinde kay?t masalar?na bildirerek belirlenen alandan hakemler kontrolnden geerek yar??maya kat?lacakt?r.
c) Bot ve tekne iinde sadece ak ile al??an elektrikli motor ve krek kullan?m?na izin verilecek, akaryak?t ile al??an motorlu aralara izin verilmeyecektir.
d) Uyu?uklu?a, refleks zay?fl???na, ruh bozuklu?una sebebiyet verecek ?ekilde alkol veya ila alanlar tespit edildi?inde bu yar??maya kat?lamaz.
e) Tak?mlar nceden belirlenmi? alan?n d???na ?kamaz ve k?y?daki yar??mac?lara 50 metreden fazla yakla?amaz, bot ve teknesini sabitlemek, bot ve teknenin srklenmesini engellemek ve kendi gvenlik nlemlerini almaktan sorumludur.
f) Bot ve Tekne ile yar??acak tak?mlar birbirine 20 m. den fazla yakla?amaz. Botlar ve tekneler aras? bal?k al??veri?i yap?lmas? yar??madan diskalifiye olma nedenidir (gezici hakemler taraf?ndan bu konuda yap?lan uyar?lara uyulmas? mecburi olup hakemlerin yar??mac?lara yakla?mas?nda bir s?n?rlama yoktur).
g) Bot veya tekne ile yar??acak tak?mlar?n yar??mac?lar? can yele?i bulundurmak zorundad?r. Ayr?ca do?al ?artlar?n olu?turabilece?i olumsuz ko?ullarda yar??mac?lar kendi gvenlik nlemlerini almaktan sorumludur.
h) Bot veya tekne ile yar??acak olan tak?mlar?n yakalad??? bal?klar, tak?m?n yar??mac? say?s?na blnp tak?m?n en ok bal?k yakalama dal?ndaki ortalama performans? hesaplanacak ve de?erlendirme ortalamaya gre yap?lacakt?r.
?) Bot ve tekne kategorisinde yar??acak olan tak?mlara En Byk Turna bal??? ve En ok Turna bal??? Yakalama dallar?nda derne?imizce bir adet kupa, tak?m?n yar??mac?lar?n?n tamam?na derne?imizce madalya, kat?l?m belgesi ve sponsor firmalar?m?z taraf?ndan e?itli hediyeler verilecektir.

Not: Do?a ve evre Dostu Amatr Oltac?lar Derne?i' nin yar??ma kurallar?nda de?i?iklik yapma hakk? sakl?d?r. Yukar?da belirlenen kurallar d???nda avlanmak ve davranmak diskalifiye nedenidir.
Bu yar??maya kay?t yapt?ran herkes ilan edilen bu kurallar? kabul etmi? say?l?r. Meydana gelebilecek olumsuz durumlarda OLTACILARDER sorumlu tutulamaz.

DE?ERLEND?RME
1- En byk Turna bal??? yakalama dallar?nda, yakalanan bal?k boyu esas al?nacak olup boylar? e?it olan bal?klarda; varsa bayan yar??mac?lara ncelik verilecek, bot kategorisinde ye say?s? az olan tak?mlara ncelik verilecektir. (Btn ?artlar?n e?it olmas? halinde ise a??rl?k lmne bak?lacakt?r.)
2- En ok Turna bal??? yakalama dallar?nda, yakalanan bal?k say?s? esas al?nacak olup ayn? say?da bal?k tutulmas? halinde; varsa bayan yar??mac?lara ncelik verilecek, bot kategorisinde ye say?s? az olan tak?mlara ncelik verilecektir. (Btn ?artlar?n e?it olmas? halinde a??rl?k lmne bak?lacakt?r.)

DLLER
Belirtilen iki kategori drt dalda dereceye giren yar??mac?lara dernek ad?na kupa, madalya, kat?l?m belgesi ve sponsor firmalar?m?z taraf?ndan e?itli hediyeler verilecek olup dereceye giremeyen di?er yar??mac?lara kat?l?m belgesi ve kura ile sponsor firmalar taraf?ndan e?itli hediyeler verilecektir.

Not: Birden fazla dl almaya hak kazanan yar??mac?lara sadece bir dalda dl verilecektir. Sponsor firmalar taraf?ndan sa?lanan dllerin nas?l da??t?laca?? dernek ynetim kurulu taraf?ndan belirlenir.

Bu yar??ma G?da Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakanl???, Bal?k?l?k ve Su rnleri Genel Mdrl?' nn 12.03.2015 tarih, 67852565-140-06-619 say?l? izni ile gerekle?mekte olup yar??ma iin belirlenen alanda yar??ma sresince yar??mac?lar d???ndakilerin avc?l?k yapmas? yasakt?r.
Bu yar??man?n haz?rl?klar? esnas?nda desteklerini bizlerden esirgemeyen ilgili tm kurum, kurulu? ve ki?iler ile siz do?a a???? amatr olta bal?k?s? dostlar?m?za ve de?erli sponsorlar?m?za te?ekkr bor biliriz.

Do?a ve evre Dostu Amatr Oltac?lar Derne?i
Ynetim Kurulu

Bilgi ve Yar??ma Sponsorlu?u ?in
Ynetim Kurulu Ba?kan?:Fedai ERDEM: 0542 544 42 97
Genel Sekreter: A.Engin ELEB?: 0543 397 48 51
Sayman ye: Mesut KOAK: 0532 476 45 14
web: www.oltacilarder.org.tr
forum: www.oltacilar.com

Oltacılar Derneği
forum
Trip Rent a car Kıbrıs Oto Kiralama