1. Menüyü gösterme
  2. İçeriği gösterme
  3. Alt bölümü gösterme
6

01

OLTACILARDER Ailesi olarak kurulu? tarihimiz olan 20 Ocak 2009' dan bu yana

hep birlikte olman?n heyecan?n? gururla ya??yoruz.

lkemizde h?zla geli?mekte olan amatr ve sportif olta bal?k?l???n?n nde gelen sivil toplum kurulu?lar?ndan biri olan derne?imiz, yapm?? oldu?u faaliyetler btnnde dinamik yap?s?yla her zaman toplumun ihtiya duydu?u do?ayla btnle?me duygusunu do?ru ve gvenilir ?ekilde ya?atmaya al??m??t?r.

Her y?l byk bir co?kuyla kutlad???m?z Do?a ve evre Dostu Amatr Oltac?lar Derne?i'nin 6. Ya??n? bu y?l da kurulu?umuza de?er katan konuklar?m?zla beraber kutlaman?n mutlulu?u ierisindeyiz.

Y?llar nce tohumlar?n? att???m?z al??malar?m?za ba?laman?n ne kadar do?ru bir ad?m oldu?unu bir kez daha grmek byk ailemizin yan?nda evreye duyarl? her birey iin fark yaratacak yeni faaliyetler ve etkinlikler planlaman?n gereklili?ini gstermi? ve bu yolda nmz ayd?nlatmaktad?r.

OLTACILARDER Ailesi olarak kurulu? tarihimiz olan 20 Ocak 2009' dan bu yana

hep birlikte olman?n heyecan?n? gururla ya??yoruz.

lkemizde h?zla geli?mekte olan amatr ve sportif olta bal?k?l???n?n nde gelen sivil toplum kurulu?lar?ndan biri olan derne?imiz, yapm?? oldu?u faaliyetler btnnde dinamik yap?s?yla her zaman toplumun ihtiya duydu?u do?ayla btnle?me duygusunu do?ru ve gvenilir ?ekilde ya?atmaya al??m??t?r.

Her y?l byk bir co?kuyla kutlad???m?z Do?a ve evre Dostu Amatr Oltac?lar Derne?i'nin 6. Ya??n? bu y?l da kurulu?umuza de?er katan konuklar?m?zla beraber kutlaman?n mutlulu?u ierisindeyiz.

Y?llar nce tohumlar?n? att???m?z al??malar?m?za ba?laman?n ne kadar do?ru bir ad?m oldu?unu bir kez daha grmek byk ailemizin yan?nda evreye duyarl? her birey iin fark yaratacak yeni faaliyetler ve etkinlikler planlaman?n gereklili?ini gstermi? ve bu yolda nmz ayd?nlatmaktad?r.

Bu gzide gnde omuzumuzda her daim desteklerini hissetti?imiz OLTACILARDER yelerimiz, misafirlerimiz ve aileleri ile G?da Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakanl???, Bal?k?l?k ve Su rnleri Genel Mdrl?, Avc?l?k Ve Kontrol Daire Ba?kanl???, Kontrol Grup Sorumlumuz (?ube Mdr) Say?n Ya?ar KAYABA?I, Avc?l?k Dzenlemeleri Grup Sorumlumuz Say?n Mahmut AKYREK ile Avc?l?k Ve Kontrol Daire Ba?kanl??? Mhendislerimizden Say?n R.Melda AKGNDZ ile Say?n Hamdi ARPA nezdinde tm BSGM te?kilat?na,

Tar?msal Ara?t?rmalar ve Politikalar Genel Mdrl?, Hayvanc?l?k ve Su rnleri Ara?t?rmalar? Daire Ba?kanl???, Su rnleri Ara?t?rmalar? al??ma Grubu personeli Hacer AKYREK Han?mefendi nezdinde tm TAGEM te?kilat?na,

? Anadolu Avc?lar Federasyonu Halkla ?li?kiler ve Yerel Ynetimler Koordinatrmz Say?n Hseyin LKER,

Pursaklar Yozgatl?lar Derne?i Ynetim Kurulu Ba?kan? Say?n Adnan ET?NER,

Ailemizi en gzel ?ekilde a??rlayan Kent Otel yneticileri ve al??anlar?, Sunuculu?umuzu yapan ve bizi tm samimiyetiyle destekleyen N.Tansel AK??T ile e?itli sebeplerden dolay? aram?zda bulunamasalar da telefon, faks ve maille bizlere ula?an gnlda?lar?m?za ?kranlar?m?z? sunuyoruz.

Sayg? ve selamlar?m?zla.

Do?a ve evre Dostu Amatr Oltac?lar Derne?i Ynetim Kurulu

Konuklar?m?z masalar?na getikten hemen sonra ba?layan kurulu? y?ldnm program?m?z?n sunuculu?un derne?imiz yesi

Sn. N.Tansel AK??T stlenmi? ve a?l?? konu?mas?n? takiben Genel Sekreterimiz A.Engin ELEB? gemi? y?llardan bu gne yap?lan faaliyetler ile bu y?l yapaca??m?z etkinliklerle ilgili k?sa bir sunum yapm??t?r. Ard?ndan Konu?mas?n? yapan Ynetim Kurulu Ba?kan?m?z M.Serkan ?NAN ise konu?mas?nda birlik ve beraberli?imizi peki?tiren samimi bir konu?ma yapm??t?r.


alt
alt

alt

alt

alt

Oltacılar Derneği
forum
Trip Rent a car Kıbrıs Oto Kiralama