1. Menüyü gösterme
  2. İçeriği gösterme
  3. Alt bölümü gösterme
6

ASOF UYARIYOR

01

1/9/2012 -31/8/2016 tarihleri aras?nda amatr bal?k?l???n belirli kurallar erevesinde yap?lmas?n? sa?lamak iin 18.08.2012 tarih ve 28388 say?l? Resmi Gazetede yay?mlanarak yrrl?e giren 3/2 Numaral? Amatr Amal? Su rnleri Avc?l???n? Dzenleyen Tebli?de bulunan yasak, s?n?rlama ve ykmllkleri belirlemeye ve iln etmeye T.C. G?da Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakanl??? yetkilidir.

Mlki idareler, di?er bakanl?klar ve ilgili kamu kurulu?lar?, zel ve tzel ki?iler; bu tebli?de belirtilen yasaklar?, do?al afetler (kurakl?k, sel, yang?n, sa?l?k ve benzeri) haricinde kald?ramaz, bu yasaklara ayk?r? veya yeni yasaklama karar? alamaz, ilan edemez.

3/2 Numaral? Amatr Amal? Su rnleri Avc?l???n? Dzenleyen Tebli?de belirtildi?i zere koruma ve kontrolle grevli olanlar taraf?ndan ayk?r?l???n niteli?inin ticari veya amatr olup olmad???; ncelikle avlan?lan su rnleri miktar?, kullan?lan avlanma arac? ve karar vermeye etkili di?er hususlar gz nne al?narak tespit edilir.

1/9/2012 -31/8/2016 tarihleri aras?nda amatr bal?k?l???n belirli kurallar erevesinde yap?lmas?n? sa?lamak iin 18.08.2012 tarih ve 28388 say?l? Resmi Gazetede yay?mlanarak yrrl?e giren 3/2 Numaral? Amatr Amal? Su rnleri Avc?l???n? Dzenleyen Tebli?de bulunan yasak, s?n?rlama ve ykmllkleri belirlemeye ve iln etmeye T.C. G?da Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakanl??? yetkilidir.

Mlki idareler, di?er bakanl?klar ve ilgili kamu kurulu?lar?, zel ve tzel ki?iler; bu tebli?de belirtilen yasaklar?, do?al afetler (kurakl?k, sel, yang?n, sa?l?k ve benzeri) haricinde kald?ramaz, bu yasaklara ayk?r? veya yeni yasaklama karar? alamaz, ilan edemez.

3/2 Numaral? Amatr Amal? Su rnleri Avc?l???n? Dzenleyen Tebli?de belirtildi?i zere koruma ve kontrolle grevli olanlar taraf?ndan ayk?r?l???n niteli?inin ticari veya amatr olup olmad???; ncelikle avlan?lan su rnleri miktar?, kullan?lan avlanma arac? ve karar vermeye etkili di?er hususlar gz nne al?narak tespit edilir.

- Ayk?r?l???n amatr avc?l?k kapsam?nda oldu?u tespit edilirse, 1380 say?l? Su rnleri Kanununun 36. maddesinin (a) bendinin 5 inci alt bendindeki idari para cezas? verilir.

- Ayk?r?l???n ticari avc?l?k kapsam?nda oldu?u tespit edilirse, Su rnleri Kanununun 36 nc? maddesinin (h) bendi veya ilgilendirmesi halinde di?er bentlerindeki idari yapt?r?m kararlar? verilir.

Son y?llarda s?kl?kla gzlemlendi?i zere birok ki?i, kurum veya kurulu? taraf?ndan yukar?da bahsi edilen bu durum gz ard? edilmekte, zellikle ? sularda avlanabilecek trler, zamanlar? ve boylar? konusunda ciddi hatalar yap?lmaktad?r.

Tr, boy ve zaman yasaklar? gibi konularda 3/2 numaral? amatr tebli?de ok net ifade ve tablolar olmas?na ra?men yine birok ki?i ve kurum geli?igzel bas?n a?klamalar? yaparak amatrlerin ve dahi kamuoyunun yanl?? bilgilendirilmesine neden olmaktad?r.

Bas?n a?klamas? yapaca??m ya da yasa?? duyuraca??m zihniyeti ile kontrolsz yap?lan bu a?klamalar ve duyurulara bir son verilmeli, amatr bal?k?l?k hakk?nda a?klama yapacak ki?i, kurum ve kurulu?lar?n art?k ok daha titiz ve dikkatli olmalar? gerekmektedir.

?lgili ki?i, kurum ve kurulu?lar?n bas?n a?klamas? ya da duyuru metinlerindeki bilgilendirmelerin do?rulu?unu kontrol etmeden eyleme geirmemelerini Amatr ve Sportif Olta Bal?k?l??? Federasyonu (ASOF) olarak zellikle rica ediyoruz.

Bu tr hatalar?n her y?l ayn? ?ekilde tekrarlanmas? sebebiyle bu bildirimi zlerek kamuoyu ile payla??yor ve bu hatalar?n art?k tekrarlanmamas? gerekti?ini d?nyoruz.

ncelikli amac? srdrlebilirlik olan tm amatr olta bal?k?lar?na rastgelsin.

Amatr Ve Sportif Olta Bal?k?l??? Federasyonu

ASOF Ynetim Kurulu

alt

Oltacılar Derneği
forum
Trip Rent a car Kıbrıs Oto Kiralama